mix & mingle
cherry

cherryfizz

3-4 oz. cherrybubly®
1½ oz. vodka
splash of pomegranate juice
lemon wheel, garnish

Fill highball glass with ice. Add vodka and pomegranate juice.
Top with cherrybubly®. Garnish with a lemon wheel.